สิ่งที่ผู้รับทำวิทยานิพนธ์ควรปฎิบัติ

1. ไม่รับทำวิทยานิพนธ์หัวข้อที่ตนเองไม่ถนัด
การ รับทำวิทยานิพนธ์ (dissertation & thesis) ที่ดี มีคุณภาพและถูกต้องกับหลักศีลธรรมในการธุรกิจ คือผู้จัดทำวิทยานิพนธ์ไม่ควรรับทำงานที่ตนเองไม่ถนัด หรือไม่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆ เพราะจะทำให้ผลงงานออกมาไม่ดี ไม่ได้มาตรฐานตามที่สถาบันกำหนด การทำวิทยานิพนธ์ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากกับนักศึกษาทุกคน ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนควรจะให้ความสำคัญและไม่ควรนึกถึงราย ได้หรือประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก

2. ทำวิทยานิพนธ์ให้ได้คุณภาพตามที่ตกลงกับลูกค้า
ก่อน ให้คำสัญญาต่างๆกับลูกค้า ผู้รับทำวิทยานิพนธ์ควรจะมั่นใจก่อนว่าตนเองสามารถทำงานได้ตามคุณภาพที่ตกลง กับลูกค้า บริษัทที่รับทำวิทยานิพนธ์ไม่ควรจะโฆษณาความรู้ความสามารของตนเองเกินความ จริง เพื่อชักจูงให้ลูกค้าสนใจจ้างทำงานวิทยานิพนธ์ เพราะในที่สุด ถ้าผู้รับทำวิทยานิพนธ์ทำงานไม่ได้ตามคุณภาพที่ตกลงกัน ความเสียหายหลักๆจะเกิดกับผู้จ้างทำวิทยานิพนธ์ ไม่ใช่ผู้รับทำวิทยานิพนธ์
 

3. ตกลงขอบเขตของงานให้ชัดเจนก่อนจ้างทำวิทยานิพนธ์
ใน การทำงานวิทยานิพนธ์ ทั้งผู้จัดทำและผู้จ้างทำ ควรจะมีการตกลงขอบเขตของการทำวิทยานิพนธ์แต่ละบทหรือทั้งเล่มให้เรียบร้อย ก่อนเริ่มทำ ผู้จ้างทำวิทยานิพนธ์ควรจะเข้าใจว่า ไม่มีการรับจ้างทำงานใดๆ ที่ไม่มีการกำหนดขอบเขตของงานก่อนเริ่มทำงาน เพราะคงเป็นการไม่ยุติธรรมสำหรับผู้รับจ้าง และคงไม่มีผู้รับจ้างที่มีคุณภาพบริษัทไหน พอใจรับทำงานที่ไม่มีขอบเขต ทางฝ่ายลูกค้า การไม่กำหนดขอบเขตของงานที่ชัดเจนกับผู้รับทำวิทยานิพนธ์ อาจจะทำให้ผลงานออกมาไม่ตรงตามที่เราต้องการ เช่น จำนวนหน้า จำนวนคำ หรือจำนวนหนังสือและบทความวิชาการที่ไว้ใช้อ้างอิงไม่ได้ตามที่ต้องการ รวมทั้งภาษาที่ใช้อาจจะไม่ตรงตามที่ต้องการ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคต ดังนั้นการกำหนดขอบเขตของการำทวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนจะช่วยให้ลูกค้าได้ งานออกมาตามที่ตนเองต้องการ

4. ไม่เขียนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของงานวิทยานิพนธ์
หลัง จากที่ตกลงขอบเขตของการทำวิทยานิพนธ์แล้ว ผู้รับทำวิทยานิพนธ์ควรจะรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเอง ไม่ใช้เทคนิดที่ไม่ดีต่างๆในการทำวิทยานิพนธ์ให้ลูกค้า เช่น เขียนนอกประเด็น หรือเขียนเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อให้จำนวนหน้าหรือจำนวนคำครบตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า การเขียนนอกประเด็นจะทำให้งานวิทยานิพนธ์ออกมาไม่ได้มาตรฐานและเข้าใจยาก ซึ่งก็จะทำให้รายงานวิทยานิพนธ์มีปัญหาในภายหลัง

5. ไม่ลอกงานคนอื่นมาใช้กับงานวิทยานิพนธ์ของลูกค้า
ผู้ รับทำวิทยานิพนธ์ควรจะซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ไม่นำงานวิทยานิพนธ์ของต่างประเทศมาแปลให้ลูกค้า หรือลอกงานวิทยานิพนธ์จากที่อื่นมาใส่ในงานของลูกค้า การลอกงาน (Plagiarism) เป็นการกระทำที่ผิดอย่างร้ายแรง ในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ประเทศอังกฤษและอเมริกา การกระทำนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ อาจจะหมายถึงการปรับตกโดยไม่มีการให้โอกาศซ่อมในภายหลัง ทำให้นักศึกษาไม่ได้รับใบปริญญาตามที่หวังไว้

6. ไม่นำงานวิทยานิพนธ์ของลูกค้ากลับไปใช้ใหม่
ผู้ รับทำวทยานิพนธ์ไม่ควรนำงานที่เคยทำให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานวิทยานิพนธ์ หรือ รายงาน (essay, coursework & assignment) กลับมาใช้ใหม่ เพราะเป็นการผิดจรรยาบรรณของผู้ให้บริการทำวิทยานิพนธ์ และยังอาจทำให้ข้อมูลซ้ำกันได้ ผู้รับทำวิทยานิพนธ์ควรจะทำงานขึ้นใหม่ทุกชิ้น

7. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
ข้อ สุดท้ายที่สำคัญคือ ผู้รับทำวิทยานิพนธ์ ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เว้นแต่ลูกค้าจะยินยอม การกระทำนี้ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณการรับทำวิทยานิพนธ์ ไม่ควรจะได้ได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่ง ThesisQuality จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่ติดต่อเข้ามาปรึกษาการรับทำวิทยานิพนธ์