ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการรับทำวิทยานิพนธ์ของ ThesisQuality

การรับทำวิทยานิพนธ์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นงานที่มีความสำคัญมากกับลูกค้าทุกท่าน และเป็นชิ้นงานที่สำคัญในการสำเร็จการศึกษาหรือเลื่อนขั้นในอาชีพการงาน อย่างไรก็ตามเราเข้าใจดีว่า ไม่ใช่ทุกคนจะมีความถนัดในการเขียนรายงานจำนวนหลายๆหน้า จึงต้องมีการหาที่ปรึกษาหรือติดต่อผู้รับทำวิทยานิพนธ์ แต่ก็มีความกังวลในการเลือกผู้ให้บริการ ที่ ThesisQuality ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้ทั้งผลงานและความรู้จากเราในการทำวิทยานิพนธ์ เราขอรับประกันว่าลูกค้าจะได้รับงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด ทั้ง ทางด้านความเกี่ยวข้องและความต่อเนื่องของเนื้อหา และภาษาที่เลือกใช้ ThesisQualtiy มีขั้นตอนในการควบคุมผลงานการับทำวิทยานิพนธ์ หรือรับทำรายงานต่างๆดังนี้

  • สอบถามรายละเอียดงานให้ชัดเจนก่อนเริ่มทำ

ทีม งาน ThesisQuality จะมีการสอบถามรายละเอียดกับลูกค้าที่ติดต่อมาเรื่องการรับทำวิทยานิพนธ์หรือ การรับทำวิจัยโดยละเอียดก่อนเริ่มตัดสินใจรับทำงานทุกครั้ง ทั้งในเรื่องหัวข้อ วัตถุประสงค์ของงาน และระยะเวลาการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีความถนัดในหัวข้อที่นั้นๆจริงๆ เพื่อให้การรับทำวิทยานิพนธ์ของเราออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

  • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้า

เรา จะไม่มีการโกหกลูกค้า หรือไม่บอกความจริงเกี่ยวกับความสารถของเราในการรับทำวิทยานิพนธ์หรือรายงาน วิจัยต่างๆให้ได้ตามเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ เพียงเพื่อเห็นแก่รายได้

  • กำหนดตารางส่งงานที่ชัดเจน (โดยเฉพาะงานวิทยานิพนธ์)

หลัง จากที่ลูกค้ามีการคอนเฟิร์มงานกับทีมรับทำวิทยานิพนธ์ของเราแล้ว เราจะทำการกำหนดตารางเวลาส่งงานที่ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าสามารถกะประมาณได้ว่างานของตนเองจะเสร็จเมื่อไหร่ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจจริงในการรับทำงานวิทยานิพนธ์ของเรา

  • เขียนใหม่ทุกครั้ง

การรับทำวิทยานิพนธ์ของ เรา จะไม่มีการนำงานของเก่ามาใช้ใหม่ หรือคัดลอกงานจากที่อื่นมาใส่งานของลูกค้า เราจะทำการหาข้อมูล วิเคราห์ข้อมูลและเขียนงานวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง

  • ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและใหม่เท่านั้น

ข้อมูล ที่ใช้อ้างอิงในการทำวิจัย จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยและเป็นข้อมูลที่ใหม่เท่านั้น เพื่อให้ถูกต้องกับหลักการทำวิจัย และเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพการับทำงานวิทยานิพนธ์ของเรา

  • เขียนเชิงวิเคราห์ข้อมูล (Criticized Paper) ไม่ใช่เชิงบรรยาย (Descriptive Paper) เพื่อคะแนนที่มากขึ้น

ใน การรับทำวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่างๆ ผู้จัดทำควรจะเขียนอธิบายข้อมูลที่ได้นำมาอ้างอิงในเชิงวิเคราะห์หาเหตุผล และไม่ใช่เชิงบรรยายข้อมูลที่นักวิจัยท่านอื่นได้เขียนไว้แล้ว ที่ ThesisQuality เรารับทำวิทยาพนธ์แบบมืออาชีพ โดยงานจะเขียนในรูปแบบรายงานเชิงวิเคราะห์ วิจัย และหาเหตุผล ข้อมูลมาสนับสนุนความคิดเห็นต่างๆของเรา เพื่อให้งานวิทยานิพนธ์ได้คะแนนมากขึ้น

  • เช็คภาษาเขียนและคุณภาพงานโดย English Native Writers

หลัง จากทำงานวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมรับทำวิทยานิพนธ์ของเราจะส่งงานให้ทีม Quality Control ซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีสัญชาติอังกฤษและอเมริกา เพื่อตรวจทานความต่อเนื่องของข้อมูลที่เขียน และภาษาที่ใช้ในในงานวิจัย

  • ส่งงานพร้อม Plagiarism Scan Report จาก Turn It In

เรา ใช้ software ของ Turn  It In ในการตรวจการ Copy งานวิทยานิพนธ์และงานเขียนทุกเล่มที่เรารับทำ และส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ลูกค้าทุกท่าน

บริการรับทำวิทยานิพนธ์ของ ThesisQuality มีการรับประกันคุณภาพของเนื้อหาและงานเขียนใหม่ ทีมรับทำงานวิทยานิพนธ์ของเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100% เต็ม หากงานไม่เป็นไปตามที่รับประกัน สอบถามราคาการรับทำวิทยานิพนธ์ได้ที่ support@thesisquality.com  หรือโทร 089-2644962